දවස


එකක අවසානය

තව එකක ආරම්භයක්

සිතූ සෑම දෙයක්ම

ඇතැම් විට නොම වෙයි

නොසිතූ බොහෝ දේ

සිදු වීමට ඉඩ ලැබෙයි

 


2 comments: